Newyddion & Hysbysiadau / News & Notices

Yn dilyn marwolaeth sydyn ac annisgwyl Cynghorydd Mr Henri Hughes, gweler y rhybudd isod. Following the sudden and unexpected death of Councillor Mr Henri Hughes, please see the below notices.

RHYBUDD ETHOLIAD Sir Ynys Môn
ETHOLIAD CYNGHORWYR TREF / CYMUNED   DROS Y CYNGOR CYMUNED ISOD YN SIR YNYS MON      
NOTICE OF ELECTION County of the Isle of Anglesey
ELECTION OF TOWN / COMMUNITY COUNCILLORS  
FOR THE UNDERMENTIONED COMMUNITY COUNCIL IN THE COUNTY OF THE ISLE OF ANGLESEY
Cynhelir Etholiad Cynghorwyr Tref/Cymuned dros y Cynghorau isod.  
BODORGAN
(10 SEDD – 3 Llangadwaldr & 7 Trefdraeth)
An Election is to be held of Town/Community Councillors for the undermentioned Councils.
BODORGAN
10 SEATS – 3 Llangadwaldr & 7 Trefdraeth).
2.   Gellir cael papurau enwebu o swyddfa y Swyddog Canlyniadau, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor Sir, LLANGEFNI, Ynys Môn, LL77 7TW rhwng 10 y.b. a  4 y.h. neu yn electronig drwy www.ynysmon.gov.uk2.    Nomination papers may be obtained from the offices of the Returning Officer, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, LLANGEFNI, Ynys Môn, LL77 7TW, between 10 a.m. and 4 p.m. or electronically via www.ynysmon.gov.uk
3.   Rhaid danfon papurau enwebu i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor Sir, LLANGEFNI, Ynys Môn, LL77 7TW ar unrhyw ddiwrnod o’r diwrnod ar ôl cyhoeddi’r rhybudd hwn, ar ddiwrnodau’r wythnos rhwng 10 y.b. a 4 y.h. (ac eithrio gwyliau’r banc) neu’n electronig yn unol â’r trefniadau a nodir yn y datganiad cyflenwi electronig isod ond ddim hwyrach na 4 y.h. ar Ddydd Mawrth 5 Ebrill 2022.3.    Nomination papers must be delivered to the Returning Officer at, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, LLANGEFNI, Ynys Môn, LL77 7TW on any day from the day after this notice is published, on weekdays between 10 a.m. and 4 p.m. (excluding bank holidays) or electronically as per the arrangements set out in the electronic delivery statement below but no later than 4 p.m. on Tuesday 5 April 2022.
4.   Os bydd yr etholiad yn cael ei hymladd cynhelir y bleidlais ar Ddydd Iau, 5 Mai 2022.4.    If the election is contested the poll will take place on Thursday, 5 May 2022.
5.   Rhaid i geisiadau, diwygiadau neu ddiddymiadau pleidleisiau post newydd a phresennol gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor Sir, LLANGEFNI, Ynys Môn, LL77 7TW  erbyn 5 y.h. ar Ddydd Mawrth 19 Ebrill 2022.5.    Applications, amendments or cancellations of new and existing postal votes must reach the Electoral Registration Officer at Isle of Anglesey County Council, Council Offices, LLANGEFNI, Ynys Môn, LL77 7TW by 5 p.m. on Tuesday 19 April 2022.
6.   Rhaid i geisiadau i bleidleisio trwy ddirprwy yn yr etholiad hwn gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol, Cyngor Sir Ynys Môn,  Swyddfeydd y Cyngor Sir, LLANGEFNI, Ynys Môn, LL77 7TW erbyn 5 y.h. ar Ddydd Mawrth 26 Ebrill 2022.6.    Applications to vote by proxy at this election must reach the Electoral Registration Officer at Isle of Anglesey County Council, Council Offices, LLANGEFNI, Ynys Môn, LL77 7TW by 5 p.m. on Tuesday 26 April 2022.
7.   Rhaid i geisiadau i bleidleisio trwy ddirprwy mewn argyfwng gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor Sir, LLANGEFNI,  Ynys Môn,  LL77 7TW erbyn 5 y.h. ar Ddydd Iau 5 Mai 2022.7.    Applications to vote by emergency proxy must reach the Electoral Registration Officer, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, LLANGEFNI, Ynys Môn, LL77 7TW by 5 p.m. on Thursday 5 May 2022.
8.   Mae’n rhaid i geisiadau i gofrestru ar gyfer pleidleisio yn yr etholiad hwn gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor Sir, LLANGEFNI, Ynys Môn, LL77 7TW erbyn hanner nos Dydd Iau 14 Ebrill 2022.       Gellir gwneud ceisiadau ar y we yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio  
Datganiad Cyflwyniadau Electronig – Gellir cyflwyno enwebiadau yn unol â’r trefniadau a nodir yn y datganiad hwn. Gellir cyflwyno papurau enwebu drwy’r cyfeiriad enwebiadau@ynysmon.gov.ukRhaid i chi gyflwyno eich papur enwebu fel atodiad, dogfennau PDF neu Word sy’n cael eu ffafrioByddwch yn derbyn ymateb wedi’i hawtomeiddio unwaith y bydd eich enwebiad wedi cyrraedd. Bydd y Swyddog Canlyniadau yn anfon hysbysiad er mwyn rhoi gwybod i ymgeiswyr o’u penderfyniad o ran a yw eu henwebiad yn ddilys.
8.    Applications to register to vote must reach the Electoral Registration Officer, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, LLANGEFNI, Ynys Môn, LL77 7TW by midnight Thursday 14 April 2022.       Applications can be made online at www.gov.uk/register-to-vote  
Electronic Delivery Statement – Nominations may be delivered in accordance with arrangements set out in this statement. Nomination papers can be submitted to nominations@ynysmon.gov.ukYour nomination paper must be submitted as an attachment, PDF or Word Document is preferred.You will receive an automated reply when your nomination has been delivered. The Returning Officer will send a notice to inform candidates of their decision, as to whether or not their nomination is valid.

Cau Llwybr Dros Dro (6 mis) – gweler isod / Temporary Footpath Closure (6 months) – see below